Průběh a harmonogram soutěže

Všechna kola jazykových soutěží se v roce 2024 uskuteční prezenční formou.

 

Organizace, logistika a náplň jednotlivých kol jazykových soutěží je garantována následujícím způsobem:

Školní kola – garantují jednotlivé školy

Okresní kola – garantují krajské úřady, popř. jim podřízená pracoviště a zajištění partneři

Krajská kola – jednotnost zadání a hodnotících kritérií garantuje a distribuuje na kraje FMV VŠE, logistiku a organizaci garantují krajské úřady, popř. jim podřízená pracoviště a zajištění partneři

Ústřední kola – garantuje FMV VŠE v Praze.

 

Postupová kola, termíny[1] jejich konání v roce 2024:

angličtina němčina španělština francouzština ruština
Školní kola prosinec 2023 prosinec 2023 únor únor únor
Okresní kola únor únor
Krajská kola[2] 18.3.-5.4. 18.3.-5.4. 18.3.-5.4. 18.3.-5.4. 18.3.-5.4.
Ústřední kolo 30.5. (kategorie ZŠ II., VG II., G)

31.5. (kategorie SOŠ, SŠ+)

30.5. (kategorie ZŠ II., SŠ)

31.5. (kategorie VG II., SŠ+)

30.5. 29.5. 31.5

[1] Rámcové termíny školních a okresních kol jsou stanoveny jako nejzazší možné. Soutěž v daném kole by tedy neměla proběhnout později než v uvedeném měsíci (datu).

[2] Přesný termín konání stanoví kraj.

 

Jednotlivá kola soutěží v cizích jazycích jsou neveřejná. Učitel (pokud není organizátorem či členem hodnotící komise), rodič či jiná osoba, která by plnila funkci doprovodu, by neměl být přítomen při vlastním průběhu soutěže, kterého se účastní pouze soutěžící žák a příslušná hodnotící komise.

Přihlášky do vyššího kola soutěže musí organizátoři zaslat bez zbytečného prodlení po ukončení daného kola soutěže. Postupující žák do celostátního ústředního kola vyplní elektronickou přihlášku na adrese https://ocjz.vse.cz/. Organizátoři krajských kol zašlou FMV VŠE údaje o počtu soutěžících ve školních, okresních a krajských kolech (spolu s výsledkovými listinami daných kol soutěže), případně připomínky a doporučení pro další ročník.

Zkušební a hodnotící komise v musí být vždy složena minimálně ze dvou členů.

Na přihlášce do soutěže garantuje soutěžící a ředitel školy, případně pověřený učitel, správnost zařazení soutěžícího do kategorie! V případě porušení pravidel pro zařazení soutěžícího do kategorie v souladu s propozicemi bude postupováno následovně:

  • zjištění v průběhu soutěže – v případě, že příslušná porota zjistí, že soutěžící nesplňuje kritéria pro zařazení do příslušné kategorie, bude soutěžící hodnocen mimo pořadí;
  • zjištění následně po ukončení soutěže, nejdéle do 7 dnů po zveřejnění výsledků, bude na základě jednoznačného vyjádření příslušné poroty (po konzultaci s FMV VŠE) žák hodnocen mimo pořadí. Proti rozhodnutí se nelze odvolat.

Dohled nad žáky po dobu dopravy na jednotlivá postupová kola zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce, pokud se škola se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže přejímá dohled nad žáky organizátor, který určí počátek a konec tohoto dohledu.

Organizátor a garant ústředního kola nenese náklady spojené s účastí žáka v ústředním kole. Žák/zákonný zástupce se na pokrytí nákladů může domluvit s vysílající školou/krajem.

Pokud má soutěžící výhrady k regulérnosti průběhu soutěže, má právo se odvolat v případě školního kola k pověřenému učiteli, v případě vyšších soutěžních kol k příslušnému garantovi daného kola, popřípadě ke garantovi kola o stupeň vyššího. Tyto námitky lze podat nejpozději do 7 pracovních dnů po vyhlášení výsledků soutěže.

Organizační řád a propozice ke stažení